LGBT – Werkpakket 3

Geweld op basis van transgenderisme
Supervisors: prof. dr. Guy T’Sjoen en prof. dr. Petra Meier
Onderzoeker: dr. Joz Motmans

Internationaal onderzoek geeft aan dat een groot aantal transgender personen te maken krijgt met geweldervaringen (psychisch, verbaal, fysiek, seksueel of materieel). Dit onderzoek focust op geweldervaringen van transgender personen, met het doel dit fenomeen voor het eerst in België in kaart te brengen.

In 2012 werd een aanvang genomen met het onderzoek d.m.v. een internationale literatuurstudie naar geweldonderzoek in het algemeen, en LGBT-geweld in het bijzonder. Op basis van deze literatuurstudie werd een typologie van geweld ontworpen, en een ontwerpvragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst focust op onderwerpen als het type van geweld (verbaal, fysisch, seksueel), de context waarbinnen het geweld plaatsvond (privaat, werk/school, publieke plaatsen), profiel van de dader, profiel van het slachtoffer, soort coping mechanismen (vermijdingsgedrag, aangiften, …) enzovoort.

We gebruikten een online survey om de onzichtbare doelgroep te bereiken en tevens om het gevoelige onderwerp zo goed mogelijk te meten. We voorzagen tevens gedrukte enquêtes om te verspreiden om die trans personen die geen toegang tot het internet hebben, te bereiken. Respondenten werden geworven met behulp van transgender organisaties en (online) netwerken, en behandelaars, maar tevens via het brede publiek en sociale media. De online dataverzameling vond plaats in 2012, en kende een onverwachte hoge respons. In totaal startten ruim 450 respondenten de survey, waarvan 260 uit België.

De data-cleaning en de eerste analyses vonden plaats in het najaar van 2012. In januari 2013 werd het eerste tussentijdse rapport overhandigd aan de opdrachtgever en stuurgroep. Dit eerste rapport bevatte naast de beleids- en wetenschappelijk context, een literatuuroverzicht inzake transfoob geweld, een beschrijving van de algemene respons en achtergrondvariabelen van de respondenten, een overzicht van hun algemene geweldervaringen, een terugkoppeling naar de literatuur en een besluit.

In 2013-2014 werden de data verder diepgaand geanalyseerd. Zo werd vooreerst nagegaan wat de specifieke bijdrage is van de verschillende achtergrondvariabelen die leiden tot significante hogere correlaties met geweld. Verder werden de meest ‘ernstige’ voorvallen die de respondenten per type geweld (verbaal en psychisch, fysiek, seksueel en materieel) in de diepte beschreven, nader geanalyseerd. Deze analyse leverde heel wat informatie op over de exacte context waarin transfoob geweld plaatsvindt, alsook over het slachtofferprofiel, het daderprofiel, de relatie met deze daders, de motivatie voor en aanleiding van het geweld, de impact op en beoordelingen van het voorval door het slachtoffer, de meldings- of aangiftebereidheid bij politie en/of anders instanties, alsook de ervaringen met deze instanties. Het eindrapport bundelt de bevindingen in één geheel.

<< terug