LGBT – Werkpakket 1

Geweld tegenover holebi’s
Supervisors: prof. dr. Mieke Van Houtte en dr. Alexis Dewaele
Onderzoeker: Lies D’haese

De focus van dit werkpakket zijn de verschillende vormen van agressie en geweld waar holebi’s mee te maken krijgen. Over holebigeweld is relatief weinig geweten en betrouwbare prevalentiecijfers zijn schaars. Aan de hand van zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoeksluik zal worden geprobeerd om dit probleem beter in kaart te brengen.

In de loop van 2012 werd het kwalitatief onderzoek uitgevoerd om zo het veld te verkennen. Aan de hand van diepte-interviews met slachtoffers werd meer nauwkeurig geschetst wat hun ervaringen zijn met geweld, de contexten waarin verbale en fysieke agressie ervaren wordt, de betekenis die slachtoffers eraan geven en de impact die agressie heeft op het persoonlijke leven. Hiernaast werden vier focusgroepen uitgevoerd met holebi’s die al dan niet zelf het het slachtoffer van geweld zijn geweest. Op deze manier werd gepeild wat leeft rond dit thema in de holebigemeenschap.

De registratie van homofoob geweld heeft grote beperkingen, aangezien slachtoffers niet steeds klacht indienen, en omdat sommige vormen van geweld, zoals verbaal geweld, slechts weinig of helemaal niet geregistreerd worden. Om deze reden wordt van mei tot september 2013 een grootschalige kwantitatieve bevraging uitgevoerd bij holebi’s. In deze bevraging komen allerlei vormen van geweld aan bod, bijvoorbeeld ook nageroepen worden. Dit wordt immers door holebi’s even goed als een bedreiging ervaren. Bovendien kan verbaal geweld een opstap zijn naar andere, meer fysieke vormen van geweld. Een kwantitatieve bevraging moet inzicht bieden in de prevalentie van verschillende vormen van geweld tegen holebi’s en de omstandigheden waarin het gebeurt, de onveiligheidgevoelens die hiermee gepaard gaan en de profielen en motivatie van daders.

Klik hier voor persbericht en pdf van de publicaties.

<< terug