Handicap: publicaties & abstracts

 

Artikelen

Cuypers, D & van Damme, S. (2014).  Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal recht? Tijdschrift voor Sociaal Recht, (1), 54-87.

AbstractIn 2006 zag het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap het levenslicht. Dit Verdrag vertaalt de klassieke mensenrechten naar de specifieke situatie waarin personen met een beperking zich bevinden. Twee punten die meteen in het oog springen, zijn de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag, alsook het feit dat personen met een handicap worden aangezien als volwaardige dragers van rechten. Zes jaar na de inwerkingtreding is het nog wel niet geheel duidelijk of de Verdragstekst directe werking bezit. Deze onduidelijkheid belet niet dat het VN-instrument invloed uitoefent op zowel het Unierecht als het Belgisch sociaal recht. De invloed op de eigen nationale rechtsorde blijkt uit enkele vonnissen en arresten. De centrale onderzoeksvraag in dit artikel is: Welke implicaties heeft dit Verdrag voor het Europese Unierecht en voor het Belgische sociaal recht? Verder worden ook twee specifieke aspecten in het Belgische sociaal recht uitgewerkt als onderdeel van de centrale onderzoeksvraag: 1° de invulling van de notie ‘handicap’ en het onderscheid met de notie ‘ziekte’ en 2° de impact van de eis tot “redelijke aanpassingen” in de arbeidsovereenkomst.

van Damme, Sébastien (2014).  Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR. De juristienkrant, 17 december 20144

Abstract: Het oude Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding is omgevormd tot enerzijds een ‘Interfederaal Gelijkekansencentrum’ en anderzijds een ‘Federaal Migratiecentrum’. Met de veelbesproken aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum in oktober 2014 is de oprichting afgerond.


van Damme, S. (2015). Bespreking Hof van Justitie – 18 maart 2014 (twee arresten) Europees recht Rechtskundig weekblad 2014-15 nr.20, 17 januari 2015, p. 796-797

Abstract: – Non-discriminatiebeginsel – Geslachtsdiscriminatie – Discriminatie op basis van handicap – Wensmoeder die kind heeft gekregen dankzij draagmoederschapsovereenkomst – Weigering toekenning van zwangerschaps- en bevallingsverlof of adoptieverlof – Richtlijnen 92/85, 2006/54 en 2000/78 – Verdrag Verenigde Naties Rechten van Personen met een Handicap

van Damme, S & Cuypers, D. (2015). Rechten van wensmoeders. Jurisprudentie,  Hof van Justitie. SEW, Januari 2015, p. 47-51

Abstract:  Zaak C-363/12, Z./A Government department, The board of management of a community school en zaak C-167/12,  .D./S.T.


van Damme, S. (2013). Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs. Rechtspraak, TORB 2013-14, afl 4-5, 429-432

Abstract: European commitee of social rights, decision on the merits, 11 September 2013, Complaint No. 81/2012, European Action of the Disabled (AEH) v. France

_

Tussentijdse rapporten

“Beyond disabling material and symbolic structures: A study of employees with disabilities as agents in Flemish workplaces”
1ste tussentijds rapport t.a.v. de stuurgroep, juni 2013
Researcher: drs. Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-Promotor: Prof. dr. Stefan Hardonk
[Internal report – unavailable at the moment]

“De discriminerende materiële & symbolische structuren voorbij: Een studie van werknemers met een handicap als ‘agents’ in Vlaamse werkplaatsen.”
1ste tussentijds rapport t.a.v. de stuurgroep (juni 2013)
Nederlandstalige samenvatting
Onderzoeker: drs. Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-Promotor: Prof. dr. Stefan Hardonk
[Intern rapport – momenteel niet beschikbaar]

Onderzoeksnota, 2014
“Disability mainstreaming in Vlaams Beleid. De Beleidsdomeinen onderwijs & vorming en werk & sociale economie”
Onderzoekster: Heleen Huysentruyt
Promotoren: Prof. dr. Petra Meier & Prof. dr. Karen Celis
[download in pdf]

Eindrapporten

“In welke mate bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?”
Onderzoekers: Stef Keunen en Sébastien van DammePromotororen: Prof. dr. Daniël Cuypers & Prof. dr. Petra Meier
[download in pdf]

“Ableism at work: an analysis of the power in discourses of disability in workplaces and on the labor market (Jammaers, 2015)
Onderzoeker: Eline Jammaers
Promotor: Prof. dr. Patrizia Zanoni
Co-promotor: dr. Stefan Hardonk
[download in pdf]

———————-

Deze publicaties kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze publicaties wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen gegevens.