Antidiscriminatie: publicaties & abstracts

 

Artikelen

Sottiaux, S., & Vrielink, J. (2012). Verschillende gelijkheden? Recente Europese en nationale rechtspraak over discriminatie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (70), 23-67.

Inhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod: het gelijkheidsbeginsel als algemeen beginsel (II), het toepassingsgebied (III), de concepten directe en indirecte discriminatie (IV), redelijke aanpassingen (V) en de rechtvaardiging (VI)

Vrielink, J. (2012). L’égalité pour l’égalité? De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en haar rechters. Recht, Religie en Samenleving, (2), 33-65.

Samenvatting niet beschikbaar

Vrielink, J. (2013). Het bedekte gelaat van de Belgische Grondwet. Het Belgisch Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod’. NJCM Bulletin: Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, (2), 251-267

Abstract: In België werd door middel van de ‘Wet van 1 juni 2011 tot instelling van een verbod op het dragen van kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt’ een zogenaamd ‘boerkaverbod’ ingevoerd. Op 6 december 2012 oordeelde het Belgisch Grondwettelijk Hof dat deze wet over de hele lijn grondwettig is, een klein voorbehoud daargelaten. Deze bijdrage biedt een kritische analyse van het arrest, waaruit blijkt dat het Hof te gemakkelijk besluit dat de inperkingen op de betrokken grondrechten gerechtvaardigd zijn. Afsluitend wordt, aan de hand van rechtsstatelijke overwegingen, bepleit waarom het Grondwettelijk Hof het verbod aan een striktere toetsing had moeten onderwerpen.

Vrielink, J. (2012). Judging the past Discrimination law, hate speech legislation and the colonial imagination. International Journal of Discrimination and the Law12(2), 99-108.

Abstract: In Belgium, a Congolese student and a minority organisation sought to obtain a ban on the comic book Tintin in the Congo. A Brussels court rejected their claims. Despite this outcome, the reasoning of the court jeopardises free speech. As regards the applicants: offensive as the comic may be, their recourse to the law seems both misdirected and counterproductive.
[PDF]

Vrielink, J. (2012). ‘Kuifje in Afrika’en de Antiracismewet. Nieuw Juridisch Weekblad, (267), 530-534.

Abstract: In een vonnis van 10 februari 2012 wees de rechtbank van eerste aanleg te Brussel de vordering af van een Congolese student, die een verspreidingsverbod vroeg voor het stripalbum ‘Kuifje in Afrika’. In deze bijdrage wordt de uitspraak van de rechtbank in een ruimer kader geplaatst. Daarbij wordt eerst ingegaan op discussies die elders rond het album hebben plaatsgevonden. Vervolgens wordt het vonnis van de rechtbank geanalyseerd en geëvalueerd. De auteur sluit af met enkele kritische bedenkingen.

Brems, E., Vrielink, J., & Ouald Chaib, S. (2013). Uncovering French and Belgian face covering bans. Journal of Law, Religion & State2, 69-99.

Abstract: This paper analyses the French and Belgian bans on face covering by taking a close look at the aims they are intended to serve in the eyes of the legislators in the two countries. These stated aims are the basis for a critical assessment of the bans from a human rights perspective. The authors conclude that the reasons proffered for the prohibition can legitimize at most a limited set of contextual bans, not the broad nationwide bans that are in place. 
[PDF]

Vrielink, J. (2013). Religie tussen definitie en divinatie. Over de Rokerskerk, Satanistische Zusters en Onzichtbare Roze Eenhoorns. Nieuw Juridisch Weekblad, (278), 190-198.

Abstract: Deze bijdrage vertrekt van een vonnis van 30 oktober 2012 waarin de correctionele rechtbank te Gent een caféuitbater uit Wachtebeke veroordeelde wegens het nietrespecteren van het rookverbod in zijn zaak. Als verweer voerde de uitbater aan dat zijn etablissement een gebedshuis is voor zijn religie: de ‘Enige en Universele Rokerskerk van God’. In de bijdrage wordt deze uitspraak ruimer gekaderd. Daarbij wordt eerst het vonnis weergegeven, waarna enkele (andere) zaken aan bod komen van gefingeerde religieuze claims (‘uitgevonden religies’), zowel binnen als buiten de rechtszaal. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe rechtbanken en hoven met dergelijke claims kunnen omgaan. Ten slotte geeft de auteur een korte conclusie in verband met de Gentse zaak en de Rokerskerk.

Vrielink, J. (2013). De Grondwet aan het gezicht onttrokken. Het Grondwettelijk Hof en het ‘boerkaverbod. Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, (4), 250-260.

Abstract: In deze bijdrage wordt een kritische analyse geboden van de argumentatie van het Grondwettelijk Hof (II en III), waarna wordt afgesloten met enkele meer rechtsstatelijke overwegingen (IV). Begonnen wordt echter met een korte historiek van het zogenaamde ‘boerkaverbod’5, alsook met een weergave van de strekking ervan (I).

Vrielink, J., & Sottiaux, S. (2013). Federalism, Equality Bodies and NHRI’s. A Critical Analysis Of the Belgian Debate On Equality Bodies and NHRI’s. status: published.

Abstract: niet beschikbaar

Vrielink, J.  (2014). Godslastering. Van de (nimmer vallende) regen in de (doorwekende)drup? Nederlands Juristenblad, 24-01-2014 – Afl. 3 – Focus 139, pp 185-188

Abstract: Het wetsvoorstel dat het verbod op godslastering laat vervallen is door de Eerste Kamer aangenomen. Het verbod was echter al jaren een dode letter en geen gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. Een door de Eerste Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel aangenomen motie die de regering de opdracht geeft te onderzoeken of andere onderdelen van het strafrecht zodanig kunnen worden aangepast dat gelovigen beter worden beschermd tegen belediging van hun geloof heeft de potentie om zich tot een veel gevaarlijker instrument te ontwikkelen met onvoorspelbare, maar reële, vrijheidsbeperkende consequenties.

 

Vrielink, J., “Internet: spreken is zilver, schrijven is goud? (Druk)persmisdrijf (art. 150 GW), de audiovisuele media en de zaak Belkacem”, Tijdschrift voor Strafrecht 2014, nr. 2, 143-­‐149

Abstract: 

Vrielink, J., “Antiseksismewet invoeren is ongrondwettig en onzinnig”, De Juristenkrant 2012, nr. 251, 14-­‐15

Abstract: 

Vrielink, J., “Tomorrowland en Belgenland”, De Juristenkrant 2012, nr. 244, 16

Abstract: 

Vrielink, J., “Monster van Loch Seks”, De Standaard, 16 juli 2013

Abstract: 

D’Espallier, A. en Vrielink, J., “Assistentiehond mag mee op restaurant”, De Juristenkrant 2013, nr. 270

Abstract: 

Vrielink, J., “Beging Belkacem toch een persmisdrijf?”, De Juristenkrant 2013, nr. 278, 10

Abstract: 

Torfs, R. en Vrielink, J., “Iedereen seksist. Seksismewet vaag en overbodig”, De Standaard, 14 maart 2014

Abstract: 

Torfs, R. en Vrielink, J., “Belgium Bans Sexism: The Return of the Index Librorum Prohibitorum”, Washington Post (legal blog), 21 maart 2014

Abstract: 

Vrielink, J., Brems, E. en Ouald Chaib, S., “Il divieto del ‘burqa’ nel sistema giuridico belga”, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2012, nr. 1, 161-­‐ 191

Abstract: 

 

Vrielink, J., “Silence is Golden. Charting the Intersections of Speech and Direct Discrimination Under EU Discrimination Law with a Special Focus on Racial and Religious Discrimination in Recruitment”, in Alidadi, K., Foblets, M.-­‐C. en Vrielink, J. (eds.), A Test of Faith? Religious Diversity and Accommodation in the European Workplace, Aldershot, Ashgate, 2012, 121-­‐ 150

Abstract: 

Brems, E., Vrielink, J., en Ouald Chaib, S., “Uncovering French and Belgian Face Covering Bans”, Journal of Law, Religion and State 2013, vol. 2, nr. 1, 69-­‐ 99

Abstract: 

Vrielink, J., “Handschudweigeraar kan het schudden”, De Juristenkrant 2012, nr. 250, 16

Abstract: 

Vrielink, J., “Gentse rechtbank gelooft niet in Rokerskerk”, De Juristenkrant 2012, nr. 258, 1-­‐2

Abstract: 

Vrielink, J., “Defining and Divining Religion”, Strasbourg Observers 2012, 22 november 2012

Abstract: 

Flo, J. en Vrielink, J., “Belgisch Grondwettelijk Hof acht ‘boerkaverbod’grondwettig”, NJBlog 2012, 18 december 2012

Abstract: 

Flo, J. en Vrielink, J., “Het boerkaverbod: grondwettelijke grenzen worden Schengenzone”, De Juristenkrant 2013, nr. 260, 15

Abstract: 

Flo, J. en Vrielink, J., “The Constitutionality of the Belgian Burqa Ban”,openDemocracy.net, 14 januari 2013

Abstract: 

Vrielink, J., “‘Islamophobia’ and the law: Belgian hate speech legislation, symbolic speech and the wilful destruction of the Koran”, International Journal of Discrimination and the Law 2014, vol. 14, nr. 1, 54-­‐65

Abstract: 

Vrielink, J., “Kuifje in het land van Justitie”, De Juristenkrant 2012, nr. 248, 4-­‐5

Abstract: 

Vrielink, J., “Effort to ban Tintin comic book fails in Belgium”, The Guardian, 14 mei 2012

Abstract: 

Vrielink, J., “Beging Belkacem toch een persmisdrijf?”, De Juristenkrant 2013, nr. 278, 10

Abstract: 

Vrielink, J., “Foute berichtgeving is geen ‘aanzetten tot racisme'”, De Juristenkrant 2013, nr. 274, 8

Abstract: 

Vrielink, J., “In de ban van de Koran”, NJBlog, 23 april 2013

Abstract: 

Vrielink, J., “Racist Hate Speech” Conviction in Belgium for Tearing up Koran”,The Volokh Conspiracy, 25 april 2013

Abstract: 

Vrielink, J., “Islamofobie en recht: een beangstigende combinatie”, De Juristenkrant 2013, nr. 268, 3

Abstract: 

Vrielink, J., “Dieudonné, of de rechtsstaat in de quenelle”, De Juristenkrant 2014, nr. 283, 10

Abstract: 

_

Rapporten

Neuvonen, P. en Vrielink, J., Toegankelijkheidsregelgeving. Een overzichtsanalyse van regelgeving inzake fysieke toegankelijkheid van gebouwen en woningen in Engeland, Finland, Nederland en de Verenigde Staten, Leuven, 1 mei 2014
[pdf]

_

Boek

Sottiaux, S., & Vrielink, J. (2012). De ‘institutionalisering’ van gelijkheid en mensenrechten. Gelijkheidsorganen en mensenrechteninstellingen in Vlaanderen en België. Intersentia.

Abstract:

In de media en in de politiek wordt al geruime tijd een polemiek gevoerd over de instellingen die bevoegd moeten zijn voor de Vlaamse discriminatiewetgeving en voor de bevordering en bescherming van mensenrechten in het algemeen.

Sommigen vinden dat Vlaanderen moet deelnemen aan de oprichting van een interfederaal gelijkheidsorgaan of aan de interfederalisering van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Anderen zijn van mening dat Vlaanderen een eigen orgaan in het leven moet roepen. In het verlengde hiervan rijst, in aansluiting bij internationale ontwikkelingen, de vraag naar de oprichting van een algemene mensenrechteninstelling. Opnieuw pleiten sommigen daarbij voor een Vlaamse instelling, terwijl anderen voor de creatie van een interfederale mensenrechteninstelling opteren.

Dit boek probeert meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek door – vooral via rechtsvergelijkend onderzoek – de argumenten voor en tegen de verschillende posities in het debat te analyseren. De studie kwam tot stand in opdracht van de Vlaamse Regering (Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel).

——————

Deze publicaties kwamen tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. In deze publicaties wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de opgenomen gegevens.