Vacature: doctoraatsbursaal ‘politieke genderstereotypen’

universiteit_gentDe onderzoeksgroep GASPAR is op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste onderzoeker om een doctoraatsonderzoek uit te voeren op een onderzoeksproject getiteld ‘Politieke gender stereotypen in een systeem van Evenredige Vertegenwoordiging’.

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in parlementen kan verklaard worden door een ‘voter bias’ of een ‘systemic bias’. In andere woorden komt dit erop neer dat ondervertegenwoordiging verklaard wordt door te kijken naar kiezers die minder vaak voor vrouwen stemmen, dan wel door te kijken naar andere actoren (partijen, media, …) die onvoldoende steun geven aan vrouwelijke politici.

Een belangrijk aspect van de ‘voter bias’ wordt gevormd door politieke gender stereotypen, die kunnen gedefinieerd worden als de op gender gebaseerde toewijzing van verschillende kwaliteiten, gedrag en overtuigingen aan mannelijke en vrouwelijke politici. Dit wil concreet zeggen dat kiezers denken dat vrouwelijke politici minder bekwaam zijn in belangrijke beleidsdomeinen en dat ze andere standpunten (meer in het bijzonder meer linkse standpunten) innemen dan mannelijke politici. Het bestaan van zulke politieke gender stereotypen is al uitvoering in kaart gebracht in landen die een meerderheidssysteem hanteren, en dan vooral de VS.

De bedoeling van dit project is om deze analyse uit te voeren in een andere institutionele context. Meer bepaald gaan we na of we zulke gender stereotypen ook kunnen terugvinden in een systeem van Evenredige Vertegenwoordiging (EV). Er zijn drie cruciale verschillen tussen EV-systemen en meerderheidssystemen, die verschillen in gender stereotypen zouden kunnen opleveren: er zijn meer vrouwelijke verkozenen in EV-systemen, waardoor de perceptie over de capaciteiten van vrouwelijke politici hoger kan liggen ; vrouwen zijn o.m. door quota-regelingen beter gespreid over de verschillende partijen, terwijl ze in de VS voornamelijk bij de Democraten zitten, wat kan verklaren waarom vrouwelijke politici over het algemeen linkser worden geplaatst ; en de plaats op de lijst geeft de kiezer in een EV-systeem extra informatie over de kwaliteit van de kandidaten.

Meer in het bijzonder zullen we nagaan of politieke gender stereotypen voorkomen in België, of de plaats op de lijst (een typisch kenmerk van een EV-systeem) daarbij een interveniërende factor is, en welke kiezers meer vatbaar zijn voor dit soort stereotypen. Daartoe zal een quasi-experimenteel design worden opgezet, waarbij aan respondenten zal gevraagd worden om audio-boodschappen van hypothetische kandidaten te beoordelen.

Functieprofiel

• Sterk gemotiveerd zijn om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren
• Bereid zijn tot het maken van een doctoraat op basis van dit project (inclusief het volgen van een doctoraatsopleiding)
• In staat zijn om zelfstandig dit onderzoeksproject inhoudelijk verder uit te werken en uit te voeren
• In staat zijn om mee de praktische uitvoering van dit project door jobstudenten op te zetten en op te volgen
• Vertrouwd zijn met de wetenschappelijke literatuur inzake kiesstelsels en politieke vertegenwoordiging van vrouwen
• Goede studieresultaten
• Beschikken over goede schrijfvaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands
• Kennis van experimentele onderzoeksmethoden, of bereid zijn om zich daarin bij te scholen
• Bereid zijn om deel te nemen aan internationale congressen en om internationaal te publiceren

Solliciteren

  • Uiterste inschrijvingsdatum: Jul 10, 2015 12:00
  • Vakgroep/directie/dienst: PS03 – Vakgroep Politieke Wetenschappen
  • Type contract: Contract van bepaalde duur
  • Diploma: Master in politieke wetenschappen, Master in sociologie, Master in bestuurskunde & publiek management, Master in psychologie, of in een andere sociaal-wetenschappelijke richting met vergelijkbare kwalificaties
  • Bezetting: 100%
  • Vacature type: Overig academisch personeel

Deadline

Stuur ten laatste op 10 juli 2015 je motivatiebrief, een uitgebreid cv (inclusief puntenlijst van alle opleidingsjaren) en een essay (in het Engels) van 1 blz waarin je kritisch reflecteert over (een aspect van) de thematiek van voorliggend onderzoek naar Prof. B. Wauters (bram.wauters@ugent.be).

Voor meer informatie over de inhoud van het project kan je ook op dit emailadres terecht. Laatstejaarsstudenten worden uitdrukkelijk aangemoedigd om te solliciteren. Sollicitatiegesprekken worden gehouden in de laatste twee weken van augustus.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers like this: